AKD Yabancı Dil Kursu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME

AKD Yabancı Dil kursu olarak öğrenci ve öğrenci adaylarımızın kişisel verilerinin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve işlenmesi amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, şirketimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya sayfalarımız, işbirlikçi veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Şirketimiz, sözleşme müzakereleri ve imza sonrası süreçte sözleşme aracılığıyla veya başka türlü yollarla vakıf olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verileri, Yabancı Dil Hizmeti Sözleşmesi’ne konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını kanuna uygun şekilde işlemek ve bunların veri güvenliğini sağlamak için gerekli özeni göstermeyi ve gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar kendileri ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Şirketimiz AKD Yabancı Dil Eğitim Dan. Ve Tic. Yay. LTD ŞTİ adına internet sitemiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/ veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal vasıtası ile şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait (kişisel veri) her türlü bilginiz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde tanıtım, reklam, pazarlama amaçlı iletiler, kısa mesaj, e-posta gönderilmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar ile Şirketimiz ve/veya şubelerimiz ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Öğrenci/öğrenci adayı, aldığı hizmet kapsamında AKD Yabancı Dil Kursu ile paylaştığı bilgilerin gerek kendi bünyesinde çalışan kişilere, şirket ortaklarına ve şirket ile ilgili diğer şahıslara gerekse de bunlar haricindeki 3. kişilere ait olan kişisel verilerin paylaşılması ve işlenmesi için ilgilerinden gereken rızaları alacaktır. AKD Yabancı Dil Kursu bu rızanın alınmamasından dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize/şubemize başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini /yok edilmesini isteme,
 4. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla incelenmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

 KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle AKD Yabancı dil kursuna iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, tarafından belirlenene bir yöntem henüz olmadığı başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca yapacağınız yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit eden belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı bildiren isteğinizi; atasehirtac.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kayışdağı Cd. No:131-4 Ataşehir İstanbul adresine kimliğinizi belgeleyen belgelerle birlikte şahsen iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri info@amerikankulturbahcesehir.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.